Reklamační řád

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád:

 • platí pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.sedaci-nabytek.cz, jehož provozovatelem je společnost FORLIVING s.r.o. se sídlem Vestec 2, 537 01 Chrudim, IČ: 26006341, DIČ: CZ26006341, OR Krajský soud v Hradci Králové, odd. C, vl. 19644 dne 16.3.2004 .
 • je součástí všeobecných obchodních podmínek provozovatele internetového obchodu www.sedaci-nabytek.cz.
 • je součástí každé uzavřené kupní smlouvy mezi provozovatelem internetového obchodu www.sedaci-nabytek.cz a kupujícím.
 • blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele, provozovatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva
Je kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiný typ smlouvy, pokud jsou ovšem smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazník
Našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující = spotřebitel
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující ≠ spotřebitel
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká a obchodním zákoníkem.OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnosti kupujícího
Každý kupující, ať je či není finálním spotřebitelem zboží, je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží toto zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci zboží z důvodu jeho poškození při přepravě či jiné manipulaci s ním.

Oprávněnou reklamaci je možné podat pouze těmito způsoby:

 • e-mailem na reklamace@sedaci-nabytek.cz
 • vyplněním našeho interaktivního Reklamačního formuláře, který naleznete v sekci "REKLAMACE / REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ".
 • doporučeným dopisem na následující adresu: FORLIVING s.r.o., Vestec 2, 537 01 Chrudim
 • osobním doručením do sídla firmy na adresu: FORLIVING s.r.o., Vestec 2, 537 01 Chrudim


V případě uplatnění reklamace je každý kupující povinen uvést vždy:

 • název firmy (pokud se jedná o právnickou osobu)
 • svoje jméno a příjmení
 • adresu (ulice, město, PSČ, stát)
 • kontaktní e-mailovou adresu
 • kontaktní telefonní číslo (mobil)
 • datum nákupu reklamovaného zboží
 • číslo prodejního dokladu respektive číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v e-mailu
 • název reklamovaného zboží
 • co nejvýstižnější popis závady a jejích projevů u reklamovaného zboží
 • průkaznost uzavření kupní smlouvy, a to zejména prostřednictvím kopie faktury či dodacího listu
 • dle možností nejlépe také přiložení fotografií prokazujících poškození reklamovaného zboží, což je potom mnohem snazší pro posouzení samotné reklamace


Povinnosti prodávajícího
O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat písemný reklamační protokol, a to ihned po obdržení reklamace, který obsahuje informace o tom:

 • kdy spotřebitel právo uplatnil
 • co je obsahem reklamace
 • jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje
 • potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace
 • potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany při uplatnění či po uplatnění reklamace nedohodnou jinak (takové prodloužení však nesmí být na dobu neurčitou nebo na dobu nepřiměřeně dlouhou). O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího neprodleně informovat, a to buď formou zaslání SMS anebo e-mailem. Do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc:

 • nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované,
 • nemá jakost a užitné vlastnosti prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované,
 • nemá jakost a užitné vlastnosti kupujícím očekávané, a to na základě prováděné reklamy ze strany prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce,
 • nemá jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,
 • neodpovídá požadavkům právních předpisů,
 • není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • neodpovídá účelu, který prodávající, výrobce nebo jeho zástupce pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která zároveň slouží i jako záruční list. Pokud si kupující zboží neodebírá osobně, tak se převzetím zboží rozumí okamžik, kdy si spotřebitel převzal zboží od přepravce.

Pokud kupující, ať už se jedná o kupujícího, který je či není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například druh zboží, jeho množství, užitné vlastnosti atd.), anebo pokud s dodávkou zboží neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů ode dne jeho převzetí, podat písemnou zprávu na adresu firmy FORLIVING s.r.o., Vestec 2, 537 01 Chrudim, co by prodejce, který fakturu vyhotovil. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Tyto kroky by měl každý spotřebitel učinit ve vlastním zájmu, aby tak předešel případným nepříjemnostem při reklamaci zboží z důvodu jeho poškození při přepravě či jiné manipulaci s ním. Neučinění těchto kroků spotřebitelem však nijak nekrátí jeho práva.
  

Záruční podmínky

 • Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží reklamováno respektive o dobu, po kterou bylo v tzv. záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, začne jeho záruční doba běžet znovu, a to v okamžiku převzetí nového zboží.
   
 • Reklamované zboží může být:
  -   zákazníkem doručeno na adresu prodávajícího, čili na firmu FORLIVING s.r.o., Vestec 2, 537 01 Chrudim

  Všechny skutečně vynaložené náklady (například dopravné, poštovné, jiné apod.), které souvisejí s uplatněním reklamace zboží, jsou hrazeny kupujícím nebo prodávajícím v plné výši podle toho, o jakou reklamaci se jedná. Reklamace může v tomto případě být:
  -   oprávněná (vše hradí prodávající)
  -   neoprávněná (vše hradí kupující)

   
 • Jakmile je reklamace vyřízena, prodávající je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat zákazníka k osobnímu odběru zboží anebo po předchozí dohodě s ním mu zboží přivézt na dohodnutou adresu využitím firemních vozidel. Zákazník se ale také může průběžně dotazovat na aktuální stav reklamace, a to buď telefonicky na čísle 733 595 940 nebo e-mailem na adrese reklamace@sedaci-nabytek.cz.
   
 • Nárok na uplatnění záruky však nelze uplatnit v těchto případech vzniku škod:
  -   neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a použitím zboží
  -   poškozením zboží živly
  -   poškozením zboží jeho nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem a návodem k použití tohoto zboží
  -   poškozením zboží při přepravě, pokud zboží nebylo přepravováno vlastními firemními vozidly společnosti FORLIVING s.r.o.

   
 • Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

Práva kupujícího plynoucí ze záruky

Práva kupujícího vyplývají z toho, zda-li se jedná o vadu na zboží odstranitelnou či nikoliv.

V případě vady odstranitelné má kupující právo:

 • na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
 • na výměnu vadného zboží nebo jeho vadné části, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že není možná výměna vadného zboží či jeho vadné části
 • na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že se jedná o vady vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a tím bránící řádnému užívání zboží (viz zásadně 3 stejné nebo 4 různé vady)


V případě vady neodstranitelné má kupující právo:

 • na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy v případě vady bránící řádnému užívání zboží
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že jde o takové vady, které sice nebrání řádnému užívání zboží, ale kupující nepožaduje výměnu tohoto zboží


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré změny tohoto reklamačního řádu jsou provozovatelem vyhrazeny. Kupující je však vázán řádem platným a účinným v momentě odeslání jeho objednávky.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 01.09.2014. 

Nové články v e-mailu

Nepropásněte nový článek, skvělou akci nebo slevu a přihlaste se k odběru zpravodaje!